PORESKE KLASE U NEMAČKOJ

Za naše kandidate koji se pripremaju za odlazak u Nemačku.
Kratak pregled poreskih klasa u Saveznoj Republici Nemačkoj, kako biste lakše ostvarili svoja prava.

PORESKA KLASA 1

Prva poreska klasa se odnosi na samce i razvedene zaposlene kao i na zaposlene čiji supružnici žive u inostranstvu ili koji žive trajno razdvojeni od supružnika. Od 2018. godine i udovci spadaju u ovu kategoriju, ukoliko je supružnik preminuo pre 01. januara 2017. godine. U poresku klasu 1 spadaju i zaposleni koji imaju ograničenu poresku obavezu ili koji su zaključii registrovano životno partnerstvo.

PORESKA KLASA 2

U klasu 2 spadaju zaposleni iz klase 1, ukoliko imaju pravo na poresku olakšicu za samohrane roditelje. Uslov je da je zaposleni samohrani roditelj i da u njegovom domaćinstvu živi najmanje jedno dete koje ima pravo na dečiji dodatak i koje kod njega ima prijavljeni prebivalište. Ukoliko dete ima prijavljeno prebivalište kod više osoba, pravo na poresku olakšicu po pravilu pripada samohranom roditelju koji ostvaruje pravo na dečiji dodatak. Ukoliko zaposleni živi u vanbračnoj zajednici ili u registrovanom životnom partnerstvu, ova poreska olakšica se ne može odobriti. Isto važi u slučaju da zaposleni vodi zajedničko domaćinstvo sa nekom drugom punoletnom osobom za koju mu ne pripada dečiji dodatak. Međutim, oa odredba se ne primenjuje, ukoliko ta osoba finansijski ili praktično nije u stanju da učestvuje u domaćinstvu.   

U svakom kalendarskom mesecu, u kojem uslovi za poresku olakšicu nisu ispunjeni, zaposleni gubi pravo na poresku klasu 2. Poreska uprava sme da unese poresku klasu 2 u eletkronsku poresku karticu (ELStAM) samo ako zaposleni dostavi pisanu izjavu da ispunjava uslove za poresku olakšicu za samohrane roditelje i da mu je poznata obaveza da odmah poništi poresku klasu 2, ako te uslove više ne ispunjava. U tu svrhu zaposleni može da upotrebi odgovarajuće formulare poreske uprave.

 PORESKA KLASA 3

Poreska klasa 3 odnosi se na zaposlene u braku, ukoliko oba supružnika žive u zemlji, ne žive trajno razdvojeni i ukoliko supružnik zaposlenog ne ostvaruje primanja na osnovu radnog odnosa ili je na osnovu niskih primanja raspoređen u klasu 5. Od kalendarske godine 2013. udovci spadaju u klasu 3 ukoliko je supružnik preminuo nakon 31. decembra  2011. godine, pod uslovom da su do dana smrti oba supružnika živela u zemlju i nisu živela trajno odvojeno.

PORESKA KLASA 4

Poreska klasa 4 važi za zaposlene u braku, ukoliko oba supržnika ostvaruju dohodak iz radnog odnosa, žive u zemlji i ne žive trajno razdvojeni.

PORESKA KLASA 5

Poreska klasa 5 važi samo za zaposlene u braku, kao kombinacija sa poreskom klasom 3. Zahtev za odobrenje ove kombinacije supružnici podnose zajedno i na ovaj način ostvaruju poresku olakšicu kao bračni par. Poreska klasa 5 se umesto klase 4 primenjuje na jednog od supružnika, dok se drugi supružnik raspoređuje u poresku klasu 3. Klasa 5 se odobrava supružniku sa manjim primanjima.

PORESKA KLASA 6

Poreska klasa 6 odnosi se na zaposlene koji ostvaruju dohodak od više poslodavaca i podrazumeva odbijanje poreza na dohodak iz drugog i ostalih radnih odnosa. Odbijanje poreza na dohodak na osnovu poreske klase 6 trebalo bi da izvrši poslodavac od koga dobijate nižu platu (umanjen za eventualne olakšice).

informacije